Zapewniamy najlepsze oferty pracy


STRATEGIA FIRMY:

Proces wdrażania outsourcingu w przedsiębiorstwie dzielimy na kilka etapów:

- sprecyzowanie celów i wymagań,
- zaplanowanie procesu,
- określenie potencjalnych dostawców, stopnia ich zainteresowania kontraktem i nawiązanie kontaktów,
- rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami,
- rozmowy z właściwym personelem, innymi pracownikami oraz osobami spoza przedsiębiorstwa,
- wstępna selekcja dostawców i przekazanie im informacji i warunków,
- ocena odpowiedzi dostawców i dalsze rozmowy,
- uzyskanie aprobaty kierownictwa wyższego szczebla w koniecznych sprawach,
- wyznaczenie i szkolenie zespołu ds. zarządzania kontraktem,
- negocjowanie kontraktu i uzgodnienie charakterystyki świadczonej usługi,
- okres przejściowy wyznaczony przez wcześniejsze etapy procesu,
- zarządzanie kontraktem w sposób uzgodniony z dostawcą w fazie negocjacyjnej.

Po rozpoczęciu kontraktu planujemy szybki wzrost wydajności oraz utrzymanie jej poziomu. W kolejnym kroku następuje optymalizacja procesów oraz utrzymanie trendu wzrostu wydajności i efektywności.

Tel: +48 731 613 942